Ajuntament de La Vila Joiosa

LLIBRE VERD de les Ordenances Mediambientals

ÍNDEX GENERAL DEL LLIBRE VERD DE LES ORDENANCES MEDIAMBIENTALS

  • Ordenança municipal de protecció de l’ambient atmosfèric
  • Ordenança municipal sobre els animals potencialment perillosos
  • Ordenança municipal per a la protecció animal
  • Ordenança municipal per a la protecció de les zones verdes
  • Ordenança municipal sobre contaminació de les aigües
  • Ordenança municipal reguladora de la gestió, tractament i Eliminació dels residus urbans i de la neteja viària
  • Ordenança municipal de protecció contra sorolls i vibracions

ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DE LA COMPENSACIÓ ECONÒMICA DEL CÀNON ECOLÒGIC

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL CONTINGUT, ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL
LLIBRE DEL REGISTRE MUNICIPAL DE SOLARS I EDIFICIS A REHABILITAR.

ORDENANCES SOBRE CAMINS RURALS DE L’AJUNTAMENT DE LA VILA JOIOSA

ORDENANÇA REGULADORA DEL CÀNON D’URBANITZACIÓ PER A MILLORA DEL LITORAL DE LA VILA JOIOSA

ORDENANÇA MUNICIPAL D’UTILITZACIÓ DE LES PLATGES I CALES DE LA VILA JOIOSA.

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES URBANÍSTIQUES, ARQUITECTÒNIQUES DEL TRANSPORT I DE LA COMUNICACIÓ SENSORIAL

PLA LOCAL DE CREMES DEL MUNICIPI DE LA VILA JOIOSA